аркъэнауэ


аркъэнауэ

аркъэн Iэрыхуэу зыдзыф шыхъуэ
табунщик, хорошо умеющий пользоваться арканом

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.